เนื่องในโอกาศจัดงานทำบุญครบรอบ 44 ปี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น และบุคคลทั่วไป

ขอเชิญศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างหอสมุดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ในวัีนที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2553
แจ้งความจำนงค์เป็นเจ้าภาพ โทร.056-791426 ,056-792132

ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าการศึกษา
1. VIP จำนวน 44 กอง กองละ 10,000 บาท
2. ครูและศิษย์เก่า จำนวน 500 กอง กองละ 5,000 บาท
3.ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง จำนวน 1,000 กอง กองละ 1,000 บาท
4.นักเรียน จำนวน 1,700 กอง กองละ 200 บาท
5.บุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 กอง กองละ กองละ.............บาท


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา

กำหนดการ
วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
เวลา 07.19 น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 44 รูป ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
เวลา 08.30 น. - พิธีเปิดทรรศการแสดงของนักเรียน
- ผู้ร่วมบริจาคมอบทุนทรัพย์ให้กับคณะกรรมการอุปถัมภ์

เวลา 10.49 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองครบรอบ "44 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์"
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และถวายอาหารแด่พระสงฆ์
เสร็จพิธี ผู้ร่วมงานรับประทานอาหาร
******

จุดประสงค์การก่อสร้าง
ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2509 ได้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนมาเป็นเวลานาน
จะมีอายุครบ 44 ปี ในปี พ.ศ.2553 นี้ ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วสี่พันคน ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสาขาวิชาต่างๆ และมีความสำเร็จในชีวิตทั้งในภาคราชการและเอกชนทุกสาขาอาชีพ ดังเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ในโอกาสเป็นมงคลที่โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จะมีอายุครบ 44 ปี พ.ศ.2553 นี้ สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิยมซิลป์อนุสรณ์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จึงเห็นสมควรจัดงานทำบุญครบรอบ "44 ปี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์"ขึ้น ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อทำบุญอุทิศให้คณะครู บุคลากร และศิษย์เก่าที่ล่วงลับไป
2. เพื่อยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่ดีเด่นเป็นที่ปรากฏต่อสังคม
3. เพื่อจัดหาทุนสมทบสร้างหอสมุดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ที่กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างอยู่
เพื่อให้การจัดงานทำบุญครบรอบ "44 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์" บรรลุวัตถประสงค์ที่ตั้งไว้ และคณะศิษย์เก่า
ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวทิตาต่อสถารศึกษาเดิม และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้มีโอกาศสนับสนุนอุปถัมภ์สถานศึกษาหลักของอำเภอวิเชียรบุรี ให้สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาแก่เยาวชนชาววิเชียรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการสถารศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาววิเชียรบุรี จึงได้กำหนดจักงาน "44 ปี โรงเรียนยินมศิลป์อนุสรณ์" โดยมีกิจกรรมหลักๆ คือ ทำบุญตักบาตร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพุทธมนต์ ฉลองเนื่องในโอกาส 44 ปี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กิจกรรมหาทุนสมทบสร้างหอสมุดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จัดเป็น 5 รูปแบบคือ
1. กองทุนสมทบสร้างหอสมุดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กองทุนละ 10,000 บาท จำนวน 44 กองทุน
2. กองทุนสมทบสร้างหอสมุดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กองทุนละ 5,000 บาท จำนวน 500 กองโดยขอรับบริจาคครูและศิษย์
เก่า
3. กองทุนสมทบสร้างหอสมุดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กองทุนละ 1,000 บาท จำนวน 1,000 กอง โดยขอรับบริจาคศิษย์เก่า
และผู้ปกครอง
4. กองทุนสมทบสร้างหอสมุดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กองทุนละ 200 บาท จำนวน 1,700 กอง โดยขอรับบริจาคผู้มีจิต
ศรัทธาทั่วไปคณะกรรมการจัดงานฯ จึงใคร่ขอเชิญร่วมท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนหรือเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาโดยทั่วกัน

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งบุญที่ท่านได้ร่วมบำเพ็ญในครั้งนี้ จงอำนวยผลให้ท่านและครอบครัวได้ประสบแต่ความ

สุขความเจริญตลอดกาลนาน เทอญฯ

ใบรับเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

ใบรับเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา